Betingelser for Esviken og Festus Event

Salgs- og leveringsbetingelser har til hensikt å bringe klarhet i alle avtaleforhold.
Dette for å unngå uoverensstemmelser slik at Festus Event kan betjene alle kunder på en best mulig måte.

 1. Gyldighet
  Betingelsene gjelder i den utstrekning det ikke er inngått annen skriftlig avtale og erstatter tidligere salgs- og leveringsbetingelser. Festus Event påberoper seg retten til å oppdatere sine salgs- og leveringsbetingelser fortløpende og uten varsel.
 2. Pristilbud
  Alle tilbud skal være skriftlige. Et pristilbud er basert på de opplysninger som til enhver tid er gitt av kunden vedrørende antall, innhold, tid, sted, utstyr mm. for den aktuelle leveranse.
  Et pristilbud er ikke å anse som en bindende avtale før den er bekreftet skriftlig. Normalt vil bom-, ferje- og parkeringsomkostninger samt eventuell overnatting og diett bli belastet etter faktiske kostnader og inngår ikke i et pristilbud hvis annet ikke skriftlig er avtalt.
 3. Avtale
  Alle leveranser anses som bestilt når kunden har akseptert et pristilbud gjennom en skriftlig ordrebekreftelse via brev eller e-post. Den som ved sin signatur uten nødvendig fullmakt tegner en avtale er juridisk ansvarlig for avtalens innhold og verdi. Dersom kunden misligholder sine forpliktelser eller på annen måte medvirker til at Festus Event blir skadelidende kan en avtale heves med øyeblikkelig virkning.
 4. Betalingsbetingelser og priser
  Generelt gjelder de til enhver tid avtalefestede betingelser og priser. Varer og tjenester ut over dette blir belastet iht avtale eller skjønn. Ikke avtalefestede priser kan være gjenstand for justeringer. Normalt vil det være 50% forskuddsbetaling og resterende fakturert etterskuddsvis med kredittid på 10 dager fra fakturadato.
  For leveranser/arrangement hvor det involveres eksterne leverandører vil alle forutbestemte kostnader som billetter, bestillingsforskudd, reservasjonsomkostninger osv. faktureres forskuddsvis ved inngåelse av avtale.
  Det tas forbehold om valuta, pris- og/eller avgiftsendringer. Vi aksepterer BankAxept og visa debetkort som betalingsmiddel. Avtalekunder følger skriftlige inngåtte betingelser. Forsinket betaling medfører forsinkelsesrente i samsvar med bestemmelsene i forsinkelsesrenteloven.
 5. Endringer
  Alle endringer som gjøres etter inngått avtale jf. Pkt.3 er å anse som en avtaleendring. Alle endringer som angår vesentlige punkter som innhold, antall, tid og sted, utstyr osv. er kun gyldige etter at de skriftlig er bekreftet av Festus Event. Endringer vil kunne utløse en tilsvarende endring i pris. Endringer som fortas nærmere enn 14 dager før leveranse vil ikke under noen omstendigheter medføre reduksjon i pris. For bestillinger/reservasjoner gjort hos en samarbeidspartner/underleverandør
  som f.eks. reiser og hotell/overnattinger osv. gjelder til enhver tid deres betingelser for endringer.
  Alle endringer skal skje ved skriftlig henvendelse og raskes mulig.
 6. Avbestilling
  En leveranse kan avbestilles og/eller endres senest innen 90 dager før levering uten omkostninger for kunden med mindre annet fremgår av inngått avtale. For reiser gjelder til enhver tid reiseleverandørens betingelser for avbestilling. Kunden vil imidlertid under alle omstendigheter bli belastet for kostnadene knyttet til forberedelser og planlegging av leveransen samt utlegg knyttet til eksterne underleverandører som reservasjoner, forskudd, billetter, bestillinger mm.
  Senere enn 90 dager før en leveranse belastes kunden med inntil 50% av avtalt pris for leveransen.
  Senere enn 60 dager før en leveranse belastes kunden med inntil 75% av avtalt pris for leveransen.
  Senere enn 45 dager før leveranse belastes kunden med inntil 100% av avtalt pris for leveransen.
  Alle avbestillinger/endringer må skje skriftlig.
 7. Erstatning
  Festus Event er berettiget erstatning fra kunden for skader på person, materiell og utstyr som skyldes grov uaktsomhet fra kundens side, bruk av rusmidler, brudd på adferdsregler eller manglende etterlevelse av instruksjoner gitt av personell fra Festus Event. Festus Event er ikke erstatningspliktig for skader på kundens personell, materiell eller utstyr som skyldes ovennevnte forhold fra kundens side eller tredjeperson.
 8. Force Majeure
  Hendelser utenfor Festus Event`s herredømme som herunder, men ikke begrenset til: ulykker, sykdom, havari, brann, streik, ekstreme værforhold, naturkatastrofer, terror- og krigshandlinger ol gir rett til å heve inngått avtale med kunden uten erstatningsplikt eller refusjon. Slike forhold skal varsles kunden omgående og uten opphold.
 9. Sikkerhet og værforhold
  Festus Event forbeholder seg retten til fortløpende å kansellere hele eller deler av leveransen der hvor bruk av rusmidler og/ eller brudd på etterlevelse av gitt instruksjoner går ut over kundens, tredjeperson eller Festus Event sin sikkerhet.
  Dette gjelder også retten til å foreta endringer/justeringer i leveransen som følge av farlige og/eller unormale værforhold.
  Slik kansellering og/eller endringer gir ikke rett til erstatning eller refusjon. Kunden forplikter seg til å gjøre seg kjent med og etterleve bestemmelser og adferdsregler for det aktuelle arrangementssted.
 10. Ansvarsbegrensning og forsikring
  Festus Event forutsetter at kunden har kontrollert at alle deres deltakere er i normal fysisk form, og i stand til å gjennomføre avtalt program/ leveranse. Eventuelle begrensning for deltakere som for eksempel sykdom, diabetes, ryggproblemer mm. og/eller medisinbruk skal meddeles Festus Event i god tid før gjennomføring. All deltakelse er frivillig og på eget ansvar.
  Festus Event har intet ansvar for skader og uhell som måtte oppstå såfremt det ikke er utvist grov uforstand eller grov uaktsomhet.
  Alle kundens deltakere forutsettes å være forsikret igjennom kundens egen forsikringsordning.
 11. Opptak av film, lyd og bilder
  Hvis annet ikke skriftlig er avtalt gir kunden Festus Event rett til å benytte film, lyd og bilde som er gjort i forbindelse med en leveranse vederlagsfritt i sin markedsføring.
 12. Transport, levering og rigging
  Festus Event leverer arrangement og utstyr over hele landet. Transport og/eller forsendelses- kostnader er ikke inkludert i leieprisene om ikke dette fremgår av skriftlig avtale. Priser på transport og levering er basert på at alt utstyr leveres enkelt på gateplan direkte fra Varebil/lastebil. Partytelt og annet tyngre utstyr krever god fremkommelighet med lastebil til monteringssted samt at det er ryddet og tilstrekkelig plass. Ekstra bæring og rydding faktureres kunden etter medgått tid. Utstyr som skal rigges/monteres av Festus Event leveres og monteres normalt 1-2 dager før og demonteres 1-2 dager etter arrangement om
  annet ikke skriftlig er avtalt. Alt leid utstyr skal returneres til avtalt tid og være pakket på samme måte som det ble levert.
  Servise og dekketøy skal grov-rengjøres, sorteres og pakkes tilsvarende som utstyret var ved levering. Duker og servietter skal være tørre, ristet og eventuelle rester fra stearinlys fjernet. Alle mangler og brekkasje belastes kunden.
 13. Ansvar og forsikring – utleie
  Kunden forplikter seg til å innhente alle nødvendige tillatelser for bruk av annenmanns grunn til partytelt, utstyr og arrangementer som leveres av Festus Event. Returnere alt utstyr til avtalt tid, rengjort og i den stand det ble levert ut.
  Å underrette Festus Event umiddelbart om reklamasjon/ mangler ved levert utstyr, om skader og/eller hendelser som oppstår og som kan ha betydning for videre utleie av utstyret. Sikre at utstyret til enhver tid oppbevares og brukes forsvarlig og i henhold til de instruksjoner som er gitt. Ikke føre utstyr ut av landet så lenge dette ikke er skriftlig avtalt.
  Fremleie eller utlån av utstyr til tredjeperson er ikke tillatt. Alt utstyr er forsikret mot brann, tyveri og natur- og transportskader. Egenandel ved forsikringsskade er Kr 15.000, – eks. mva. pr skadetilfeller. Egenandelen belastes kunden. Dog vil egenandelen aldri overstige kostnaden ved å gjenskaffe utstyret. Forsikringen dekker ikke hærverk og/eller skader som følge av grov uaktsomhet.
 14. Ved tvister om forståelse av avtalen vedtas Asker og Bærum tingrett som rette verneting.

Festus Event

Leangbukta 31 b
1392 Vettre


Festus Event SurfCamp Tur retur med Festus Event Esviken - det ultimate sted for sommerfesten Eventdesigner

Org.nr.: 988 221 317

Design: Milla Design / Utviklet av: Imaker as