Vilkår og betingelser for påmelding til SurfCamp 

Generelt
Disse betingelsene gjelder for alt nettbasert (nettbutikken) salg av arrangementer og tjenester (produkter) fra Festus AS til forbrukere. Betingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene og annen informasjon på Festus AS er bare tilgjengelig på norsk.

Kjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Der det i disse betingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post eller brev. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere «Vilkår og betingelser» fortløpende og uten varsel.

 1. Parter
  Selger er: Festus AS, Leangbukta 31B, 1392 Vettre, org.nr.: 988221317, telefon: 66 90 41 07,
  e-post: post@festus.no, og blir i det følgende benevnt «vi», eller «oss».
  Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper/betaler i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

   

 2. Bestillings- og avtaleprosess
  Din bestilling er bindende når bestillingen og betaling er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på oppgitt mailadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi tar forbehold om at skrive-/trykk-/systemfeil kan forekomme og at dette kan føre til avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen, f.eks i form av feilinformasjon om priser. Vi forbeholder oss retten til å tilbake justere åpenbare feil i etterkant av bestillingen. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.

 1. Opplysninger gitt i nettbutikken
  Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykk-/systemfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby som et alternativ. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

   

 2. Priser
  Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

   

 3. Betaling
  Du kan velge å betale din ordre med BankAxept, Visa eller Mastercard. Transaksjonen skjer igjennom Deltager.no, som sikrer at pengene blir overført på en trygg og sikker måte.
  Bestillingen er bindende ved betaling av arrangementet med bekreftet godkjent transaksjon.
  Ta vare på en utskrift av bekreftelsen.

   

 4. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
  Dersom produktet har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, eller at kjøpet heves. Enhver reklamasjon må skje omgående og skriftlig.

   

 5. Avbestilling/kansellering
  Avbestilling/kansellering må skje skriftlig, snarest mulig og senest 60 dager før arrangementet. Avbestilling etter dette f.eks. på grunn av sykdom, dødsfall eller andre alvorlige hendelser vil behandles fra sak til sak på bakgrunn av vedlagt dokumentasjon.
  Ved avbestilling/kansellering vil påløpte transaksjons- og behandlingsomkostninger komme til fradrag med Kr. 400,-

   

 6. Avlysning av et arrangement
  Vi forbeholder oss retten til å kunne avlyse et arrangement uten at dette utløser grunnlag for noen erstatning hvis dette er som følge av uforutsette alvorlige hendelser.
  Ved avlysning refunderes deltaker/påmeldingsavgift, med unntak av påløpte transaksjons- og behandlingsomkostninger på Kr. 400,-

   

 7. Force Majeure
  Hendelser utenfor Festus herredømme som: ulykker, sykdom, havari, brann, streik, naturkatastrofe, terror- og krigshandlinger ol. gir rett til å heve inngått avtale uten noen erstatningsplikt. Kunden skal varsles omgående og uten opphold.

   

 8. Sikkerhet og værforhold
  Festus forbeholder seg retten til fortløpende å forandre og/eller kansellere hele eller deler av leveransen som følge av farlige og/eller unormale værforhold. En slik forandring og/eller kansellering gir ikke rett til erstatning eller refusjon.

   

 9. Forsikring
  Det forutsettes at foresatte har ulykke/reiseforsikring som dekker deltakeren.

  Denne skal komme til anvendelse ved uhell, skade eller sykdom.
  Det er vanlig at en slik dekning finnes i de foresattes forsikringsordning.

   

 10. Covid-19
  Det vil iverksettes betydelige smitteverntiltak for deltakere og ledere på SurfCamp i trå med nasjonale og lokale føringer på det gjeldende tidspunkt. Skulle det allikevel under gjennomføringen oppstå smitte vil den/de kohort(er) som er berørt etter gjeldede regler settes i karantene/isolasjon. Det gis i slike tilfeller ingen erstatning eller refusjon.

   

 11. Personvernerklæring
  Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Alle opplysninger behandles konfidensielt og lagres trygt. Vi anvender også dine personopplysninger til å foreta kundeundersøkelser og markedsføring. Opplysningene blir ikke videresolgt til utenforstående aktører. Kun Festus AS og våre samarbeidspartnere vil kunne benytte kundeopplysningene. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
  • du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovpålagte tilfeller.
  .
  Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du sende en e-post til post@festus.no

   

 12. Tvister
  Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Planlegger du et event?

Spør oss om ditt neste arrangement

Se også:
Sommerfest
Kick off
Julebord
Esviken