Salgs og leveringsbetingelser for Festus Event

Salgs- og leveringsbetingelser har til hensikt å bringe klarhet i alle avtaleforhold.
Dette for å unngå uoverensstemmelser slik at Festus Event kan betjene alle kunder på en best mulig måte.

1. Gyldighet

Betingelsene gjelder i den utstrekning det ikke er inngått annen skriftlig avtale og erstatter tidligere salgs-
og leveringsbetingelser. Festus Event påberoper seg retten til å oppdatere sine salgs- og leveringsbetingelser
fortløpende og uten varsel.

2. Pristilbud

Alle tilbud skal være skriftlige. Et pristilbud er basert på de opplysninger som til en hver tid er gitt av kunden vedrørende antall, innhold, tid, sted, utstyr mm. for den aktuelle leveranse. Et pristilbud er ikke å anse som en bindende avtale før den er bekreftet skriftlig. Normalt vil bom-, ferje- og parkeringsomkostninger samt eventuell overnatting og diett bli belastet etter faktiske kostnader og inngår ikke i et pristilbud hvis annet ikke skriftlig er avtalt.

3. Avtale

Alle leveranser anses som bestilt når kunden har akseptert et pristilbud gjennom en skriftlig ordrebekreftelse via brev eller e-post. Den som ved sin signatur uten nødvendig fullmakt tegner en avtale er juridisk ansvarlig for avtalens innhold og verdi. Dersom kunden misligholder sine forpliktelser eller på annen måte medvirker til at Festus Event blir skadelidende kan en avtale heves med øyeblikkelig virkning.

4. Betalingsbetingelser og priser

Generelt gjelder de til en hver tid avtalefestede betingelser og priser. Varer og tjenester ut over dette blir belastet iht avtale eller skjønn. Ikke avtalefestede priser kan være gjenstand for justeringer. Normalt vil det være 50% forskuddsbetaling og resterende fakturert etterskuddsvis med kredittid på 10 dager fra fakturadato.
For leveranser/arrangement hvor det involveres eksterne leverandører vil alle forutbestemte kostnader som billetter, bestillingsforskudd, reservasjonsomkostninger osv. faktureres forskuddsvis ved inngåelse av avtale.
Det tas forbehold om vesentlige pris- og/eller avgiftsendringer. Vi aksepterer bank axept og visa som betalingsmiddel. Avtalekunder følger skriftlige inngåtte betingelser. Forsinket betaling medfører forsinkelsesrente i samsvar med bestemmelsene i forsinkelsesrenteloven.

5. Endringer

Alle endringer som gjøres etter inngått avtale jf. Pkt.3 er å anse som en avtaleendring. Alle endringer som angår vesentlige punkter som innhold, antall, tid og sted, utstyr osv. er kun gyldige etter at de skriftlig er bekreftet av Festus Event. Endringer vil kunne utløse en tilsvarende endring i pris. Endringer som fortas nærmere enn 14 dager før leveranse vil ikke under noen omstendigheter medføre reduksjon i pris.
Alle endringer skal skje ved skriftlig henvendelse og raskest mulig.

6. Avbestilling

En leveranse kan avbestilles og/eller endres senest innen 45 dager før levering uten omkostninger for kunden med mindre annet fremgår av inngått avtale. Kunden vil imidlertid under alle omstendigheter bli belastet for kostnadene knyttet til forberedelser og planlegging av leveransen samt utlegg knyttet til eksterne leverandører, reservasjoner og bestillinger mm.
Senere enn 45 dager før en leveranse belastes kunden med inntil 50% av avtalt pris for leveransen.
Senere enn 30 dager før en leveranse belastes kunden med inntil 75% av avtalt pris for leveransen.
Senere enn 20 dager før leveranse belastes kunden med inntil 100% av avtalt pris for leveransen.
Alle avbestillinger/endringer må skje skriftlig.

7. Erstatning

Festus Event er berettiget erstatning fra kunden for skader på person, materiell og utstyr som skyldes grov uaktsomhet fra kundens side, bruk av rusmidler, brudd på adferdsregler eller manglende etterlevelse av instruksjoner gitt av personell fra Festus Event. Festus Event er ikke erstatningspliktig for skader på kundens personell, materiell eller utstyr som skyldes ovennevnte forhold fra kundens side eller tredjeperson.

8. Force Majeure

Hendelser utenfor Festus Event`s herredømme som: ulykker, sykdom, havari, brann, streik, naturkatastrofer, terror- og krigshandlinger ol gir rett til å heve inngått avtale med kunden uten erstatningsplikt. Slike forhold skal varsles kunden omgående og uten opphold.

9. Sikkerhet og værforhold

Festus Event forbeholder seg retten til fortløpende å kansellere hele eller deler av leveransen der hvor bruk av rusmidler og/ eller brudd på etterlevelse av gitt instruksjoner går ut over kundens, tredjeperson eller Festus Event`s sin sikkerhet.
Dette gjelder også retten til å foreta endringer/justeringer i leveransen som følge av farlige og/eller unormale værforhold. Slik kansellering og/eller endringer gir ikke rett til erstatning eller refusjon. Kunden forplikter seg til å gjøre seg kjent med og etterleve bestemmelser og adferdsregler for det aktuelle arrangementssted.

10. Ansvarsbegrensning og forsikring

Festus Event forutsetter at kunden har kontrollert at alle deres deltakere er i normal fysisk form, og i stand til å gjennomføre avtalt program/ leveranse. Eventuelle begrensning for deltakere som for eksempel sykdom, diabetes, ryggproblemer mm. og/eller medisinbruk skal meddeles Festus Event i god til før gjennomføring. All deltakelse er frivillig og på egent ansvar. Festus Event har intet ansvar for skader og uhell som måtte oppstå så fremt det ikke er utvist grov uforstand eller uaktsomhet. Alle kundens deltakere forutsettes å være forsikret igjennom kundens egen forsikringsordning.

11. Opptak av film, lyd og bilder

Hvis annet ikke skriftlig er avtalt gir kunden Festus Event rett til å benytte film, lyd og bilde som er gjort i forbindelse med en leveranse vederlagsfritt i sin markedsføring.

Tillegg; Utleie av aktiviteter og utstyr


12. Leieperiode

Alle leiepriser gjelder utstyr for ett (1) arrangement dersom annet ikke skriftlig er avtalt. Leieperioden er 1-2 ukedager eller eventuelt over helgen hvis det skriftlig er avtalt. Inntil signert avtale foreligger tar Festus Event forbehold om at tilbudt utstyr kan være utleid.

13. Transport, levering og rigging

Festus Event leverer arrangement og utstyr over hele landet. Transport og/eller forsendelses- kostnader er ikke inkludert i leieprisene om ikke dette fremgår av skriftlig avtale. Priser på transport og levering er basert på at alt utstyr leveres enkelt på gateplan direkte fra Varebil/lastebil. Partytelt og annet tyngre utstyr krever god fremkommelighet med lastebil til monteringssted samt at det er ryddet og tilstrekkelig plass. Ekstra bæring og rydding faktureres kunden etter medgått tid.

Utstyr som skal rigges/monteres av Festus Event leveres og monteres normalt 1-2 dager før og demonteres 1-2 dager etter arrangement om annet ikke skriftlig er avtalt. Alt leid utsyr skal returneres til avtalt tid og være pakket på samme måte som det ble levert. Service og dekketøy skal grov-rengjøres, sorteres og pakkes tilsvarende som utstyret var ved levering. Duker og servietter skal være tørre, ristet og eventuelle rester fra stearinlys fjernet. Alle mangler og brekkasje belastes kunden.

14. Ansvar og forsikring – utleie

Kunden forplikter seg til å innhente alle nødvendige tillatelser for bruk av annenmanns grunn til partytelt, utstyr og arrangementer som leveres av Festus Event.

  • Returnere alt utstyr til avtalt tid, rengjort og i den stand det ble levert ut.
  • Å underrette Festus Event umiddelbart om reklamasjon/ mangler ved levert utstyr, om skader og/eller hendelser som oppstår og som kan ha betydning for videre utleie av utstyret.
  • Sikre at utstyret til en hver tid oppbevares og brukes forsvarlig og i henhold til de instruksjoner som er gitt. Ikke føre utstyr ut av landet så fremt dette ikke er skriftlig avtalt.
  • Fremleie eller utlån av utstyr til tredjeperson er ikke tillatt.
  • Alt utstyr er forsikret mot brann, tyveri, natur- og transportskader. Egenandel ved forsikringsskade er 15.000,- eks. mva. pr skadetilfeller. Egenandelen belastes kunden. Dog vil egenandelen aldri overstige kostnaden ved å gjenskaffe utstyret. Forsikringen dekker ikke hærverk og/eller skader som følge av grov uaktsomhet.
  • Ved tvister om forståelse av en avtale vedtas Asker og Bærum Herredsrett som rette verneting.

Pr 1.1-19

Planlegger du et event?

Spør oss om ditt neste arrangement

Se også:
Sommerfest
Kick off
Julebord
Esviken